Kaxig pippi

Fotograf: Thomas Ullström
Svarthakedopping